| | |
قال الرسول(ص):مُداراةُ النّاسِ نِصْفُ الإیمانِ، وَ الرِّفقُ بِهِْم نِصْفُ العَیْشِ.؛ مدارا کردن با مردم نيمى از ایمان است و ملاطفت با آنان نيمى از زندگی.


  چاپ        ارسال به دوست

رویکرد جدید المصطفی به حوزه فعالیت های خواهران (1)

رویکرد جدید المصطفی به حوزه فعالیت های خواهران (1)

محمد جمعه زکی
فارغ التحصیل سطح 4 حوزه علمیه قم

مردم افغانستان، در دوراني به سر مي برند که شايد در هيچ کشوري نظير نداشته باشد؛ از يک طرف بسته ترين سنت و عنعنات جوامع قبيله اي، از سوي ديگر هجوم سيل آساي مدرنيزم، اين مردم را بر سر دوراهي فوق العاده دشواري قرار داده است.
مردم افغانستان، در دوراني به سر مي برند که شايد در هيچ کشوري نظير نداشته باشد؛ از يک طرف بسته ترين سنت و عنعنات جوامع قبيله اي، از سوي ديگر هجوم سيل آساي مدرنيزم، اين مردم را بر سر دوراهي فوق العاده دشواري قرار داده است.
مهم ترين و روشنترين نمود ستيز سنت و مدرنيته را مي توان در وجود "زن افغانستاني" مشاهده کرد. شکي نيست که زن افغانستاني از يک سو، تجربة تلخ و بي مانند رژيم طالباني را با تمام وجود احساس کرده و در بخش هايي از کشور، هنوز با آن دست به گريبان است و از سوي ديگر، تجربة دوران حضور غربيان را لمس کرده و قسماً در حال مشق اين تجربه مي باشد.
عنعنات قبيله اي و بي بندوباري، هردو يک وجه مشترک دارند و آن اين که هردو، زن را جدي نمي-گيرند و او را در حد اشياي قابل تملک و عروسک سرگرم کننده، تنزل مي دهند.
موقعيت جديد زن افغانستاني، با توجه به سطح سواد و آگاهي او، موقعيت بسيار دشوار و دردناکي است. اگر در کشورهاي ديگر، زنان مسلمان، گزينة سومي براي انتخاب دارد و با مطالعه و افتخار، رفتار خويش را بر مباني دين مقدس اسلام، عيار و استوار ساخته و زندگي مؤمنانه و محجبانه را پيش مي گيرند، در کشور ما عقبة تاريخي، سطح آگاهي و موج مهندسي شدة رسانه اي، زنان افغانستاني را فقط بر دو گزينة "سنتي بودن" يا "غربي شدن" معطوف و متمرکز کرده است. اکثر زنان کشور ما (به خصوص نسل جوان) در حال حاضر گرفتار کشاکش دو احساس متضاد اند: اسارت در چنگ سنت متصلب و نامنعطف يا آزادي به بهاي از دست دادن عيار و گوهر وجودي خويش. اين درگيري هاي دروني، خلوت و جلوت آنان را به گونة آشکار، تحت تأثير قرار داده است.
در اين ميان شمار اندکي از زنان روشن، تحصيل کرده و مؤمن وجود دارد که متوجه نقطة مشترک استبداد سنتي و بي بند و باري غربي، گرديده و با آگاهي و عزم ستودني، مي خواهند زن را از "شئ وارگي" نجات بخشند و به مقام والاي انساني شان نائل نمايند.
به نظر مي رسد در چنين شرايطي، فوري ترين و مهم ترين اقدام براي اصلاح اجتماعي در افغانستان، صيانت از خانواده ها و به خصوص نيمة بسيار آسيب پذير جامعه (قشر اناث و به خصوص نسل جوان اين قشر) است.
شايد با توجه به همين ضرورت بود که چندي پيش، رئيس محترم و معزز نمايندگي المصطفي در افغانستان، دو اقدام بسيار ارزشمند به فاصلة زماني اندک، راجع به بخش خواهران افغانستاني انجام دادند؛ اقدام اول، افتتاح واحد خواهران در بخش آموزش نمايندگي جامعة المصطفي بود که در روز ميلاد مبارک حضرت رسول اکرم (ص) صورت گرفت؛ و اقدام دوم، دستور به اخذ آزمون شفاهي از خواهران مدرسة انتظار، توسط اساتيد اعزامي از جمهوري اسلامي ايران بود.
توضيحي کوتاه:
الف) ترديدي نيست که با توجه به متقاضيان پرشمار تحصيل علوم اسلامي، معاونت آموزش نمايندگي المصطفي در افغانستان، حجم عظيمي از کارها را بر عهده دارد. يکي از کارهاي مهم و اساسي در اين معاونت، ساماندهي مطلوب پرونده هاي آموزشي دانش پژوهان حوزوي و دانشگاهي المصطفي است که در گذشته انجام نشده بود. اين کار، افزون بر ضرورت، فوريت نيز داشت؛ زيرا بدون آن، نه نظارت مطلوب بر وضعيت آموزشي دانش پژوهان امکان داشت؛ نه تطبيق مطلوب برنامه هاي آموزشي/پرورشي و نه ارائة خدمات مطلوب اداري و رفاهي.
ضرورت اين کار بسيار بيشتر از آن است که در اين مجال ذکر شود. شايد با توجه به همين ضرورت ها بود که معاون محترم آموزش نمايندگي المصطفي، اهتمام ويژه اي به ايجاد بايگاني نوري (ديجيتالي) و کاغذي پرونده هاي دانش پژوهان داشته و آن را يکي از اولويت هاي اين معاونت بر مي-شمردند. بر بنياد همين نياز، طرحي از جانب ايشان فراهم و به عنوان يک پروژة کاري به دو تن از کارمندان توانمند (خواهر)، براي اجراء واگذار گرديد.
ب) در مورد اقدام دوم رئيس محترم نمايندگي المصطفي، اين نکته قابل ذکر است که ايشان در بازديدي که از مدرسة "انتظار" (بخش خواهران) داشتند، افزون بر موافقت و سفارش به اخذ آزمون شفاهي از اساتيد خواهر اين مدرسه، ده ها جلد از کتاب هاي تأليفي و چاپ شدة آنان را خريده و دوباره به خود اين مدرسة پربرکت به عنوان هديه تقديم کردند. اين نوع مساعدت، علاوه بر جنبة مادي، جنبة معنوي نيز دارد؛ زيرا تقديم کتاب، هم قدرداني از پديدآورندگان اثر و تشويق آنها به ادامة تلاش هاي فرهنگي، تحقيقي و معنوي شان مي باشد و هم حسنة جاريه و هدية گران بها به خوانندگان آن کتاب ها. شکي نيست که اين اقدام ارزشمند، موجب خوشنودي خداي منان و مهربان خواهد شد و در خاطر مجموعه اي از خواهراني که انگيزة فوق العادة معنوي دارند، نيز خواهد ماند؛ و آنها را در برابر مشکلاتي ناشي از سلطة سنت قبيله اي و هجوم موج تباهي و فرهنگ برهنگي غرب، نيرومندتر خواهد ساخت.
نگارنده در هنگام آزمون شفاهي، شماري از اين خواهران را ديده است؛ به نظر مي رسد آنها، داراي انگيزة بسيار پررنگ معنوي و مذهبي و اهداف والاي اخلاقي و انساني مي باشند. باتوجه به وضعيت دشوار نسل جوان قشر اناث در کشور ما، شايد عرض ايشان به محضر شريف مقام محترم رياست نمايندگي، اين بيت حافظ باشد که:
"مـــا بدان مقصد عــالي نتوانيم رسيد
هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند".
سو، تجربة تلخ و بي مانند رژيم طالباني را با تمام وجود احساس کرده و در بخش هايي از کشور، هنوز با آن دست به گريبان است و از سوي ديگر، تجربة دوران حضور غربيان را لمس کرده و قسماً در حال مشق اين تجربه مي باشد.
عنعنات قبيله اي و بي بندوباري، هردو يک وجه مشترک دارند و آن اين که هردو، زن را جدي نمي-گيرند و او را در حد اشياي قابل تملک و عروسک سرگرم کننده، تنزل مي دهند.
موقعيت جديد زن افغانستاني، با توجه به سطح سواد و آگاهي او، موقعيت بسيار دشوار و دردناکي است. اگر در کشورهاي ديگر، زنان مسلمان، گزينة سومي براي انتخاب دارد و با مطالعه و افتخار، رفتار خويش را بر مباني دين مقدس اسلام، عيار و استوار ساخته و زندگي مؤمنانه و محجبانه را پيش مي گيرند، در کشور ما عقبة تاريخي، سطح آگاهي و موج مهندسي شدة رسانه اي، زنان افغانستاني را فقط بر دو گزينة "سنتي بودن" يا "غربي شدن" معطوف و متمرکز کرده است. اکثر زنان کشور ما (به خصوص نسل جوان) در حال حاضر گرفتار کشاکش دو احساس متضاد اند: اسارت در چنگ سنت متصلب و نامنعطف يا آزادي به بهاي از دست دادن عيار و گوهر وجودي خويش. اين درگيري هاي دروني، خلوت و جلوت آنان را به گونة آشکار، تحت تأثير قرار داده است.
در اين ميان شمار اندکي از زنان روشن، تحصيل کرده و مؤمن وجود دارد که متوجه نقطة مشترک استبداد سنتي و بي بند و باري غربي، گرديده و با آگاهي و عزم ستودني، مي خواهند زن را از "شئ وارگي" نجات بخشند و به مقام والاي انساني شان نائل نمايند.
به نظر مي رسد در چنين شرايطي، فوري ترين و مهم ترين اقدام براي اصلاح اجتماعي در افغانستان، صيانت از خانواده ها و به خصوص نيمة بسيار آسيب پذير جامعه (قشر اناث و به خصوص نسل جوان اين قشر) است.
شايد با توجه به همين ضرورت بود که چندي پيش، رئيس محترم و معزز نمايندگي المصطفي در افغانستان، دو اقدام بسيار ارزشمند به فاصلة زماني اندک، راجع به بخش خواهران افغانستاني انجام دادند؛ اقدام اول، افتتاح واحد خواهران در بخش آموزش نمايندگي جامعة المصطفي بود که در روز ميلاد مبارک حضرت رسول اکرم (ص) صورت گرفت؛ و اقدام دوم، دستور به اخذ آزمون شفاهي از خواهران مدرسة انتظار، توسط اساتيد اعزامي از جمهوري اسلامي ايران بود.
توضيحي کوتاه:
الف) ترديدي نيست که با توجه به متقاضيان پرشمار تحصيل علوم اسلامي، معاونت آموزش نمايندگي المصطفي در افغانستان، حجم عظيمي از کارها را بر عهده دارد. يکي از کارهاي مهم و اساسي در اين معاونت، ساماندهي مطلوب پرونده هاي آموزشي دانش پژوهان حوزوي و دانشگاهي المصطفي است که در گذشته انجام نشده بود. اين کار، افزون بر ضرورت، فوريت نيز داشت؛ زيرا بدون آن، نه نظارت مطلوب بر وضعيت آموزشي دانش پژوهان امکان داشت؛ نه تطبيق مطلوب برنامه هاي آموزشي/پرورشي و نه ارائة خدمات مطلوب اداري و رفاهي.
ضرورت اين کار بسيار بيشتر از آن است که در اين مجال ذکر شود. شايد با توجه به همين ضرورت ها بود که معاون محترم آموزش نمايندگي المصطفي، اهتمام ويژه اي به ايجاد بايگاني نوري (ديجيتالي) و کاغذي پرونده هاي دانش پژوهان داشته و آن را يکي از اولويت هاي اين معاونت بر مي-شمردند. بر بنياد همين نياز، طرحي از جانب ايشان فراهم و به عنوان يک پروژة کاري به دو تن از کارمندان توانمند (خواهر)، براي اجراء واگذار گرديد.
ب) در مورد اقدام دوم رئيس محترم نمايندگي المصطفي، اين نکته قابل ذکر است که ايشان در بازديدي که از مدرسة "انتظار" (بخش خواهران) داشتند، افزون بر موافقت و سفارش به اخذ آزمون شفاهي از اساتيد خواهر اين مدرسه، ده ها جلد از کتاب هاي تأليفي و چاپ شدة آنان را خريده و دوباره به خود اين مدرسة پربرکت به عنوان هديه تقديم کردند. اين نوع مساعدت، علاوه بر جنبة مادي، جنبة معنوي نيز دارد؛ زيرا تقديم کتاب، هم قدرداني از پديدآورندگان اثر و تشويق آنها به ادامة تلاش هاي فرهنگي، تحقيقي و معنوي شان مي باشد و هم حسنة جاريه و هدية گران بها به خوانندگان آن کتاب ها. شکي نيست که اين اقدام ارزشمند، موجب خوشنودي خداي منان و مهربان خواهد شد و در خاطر مجموعه اي از خواهراني که انگيزة فوق العادة معنوي دارند، نيز خواهد ماند؛ و آنها را در برابر مشکلاتي ناشي از سلطة سنت قبيله اي و هجوم موج تباهي و فرهنگ برهنگي غرب، نيرومندتر خواهد ساخت.
نگارنده در هنگام آزمون شفاهي، شماري از اين خواهران را ديده است؛ به نظر مي رسد آنها، داراي انگيزة بسيار پررنگ معنوي و مذهبي و اهداف والاي اخلاقي و انساني مي باشند. باتوجه به وضعيت دشوار نسل جوان قشر اناث در کشور ما، شايد عرض ايشان به محضر شريف مقام محترم رياست نمايندگي، اين بيت حافظ باشد که:
"مـــا بدان مقصد عــالي نتوانيم رسيد
هم مگر پيش نهد لطف شما گامي چند".
3


٠٧:٣٧ - 1393/11/25    /    شماره : ٥٩٣٣٩    /    تعداد نمایش : ٤٠٧


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج